การพัฒนาบุคลากร

 

ข้อมูลการอบรมออนไลน์
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  สำนักงาน ก.พ.

(ณ วันที่ 7 กันยายน 2553 เวลา 1:32:45 PM)

 1.ocsc702680 นางสาว อังคณา  ศิริกุล
ตำแหน่ง : บุคลากร ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ หลักสูตร รุ่นที่ ระยะเวลาออนไลน์ หมายเหตุ 
1 วิชาการจัดทำแผนปฏิบัติงาน 3/2553 1 ก.ค-31 ส.ค.53   
2 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3/2553 1 ก.ค-31 ส.ค.53   
3 วิชา การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 3/2553 1 ก.ค-31 ส.ค.53   
4 หลักสูตรการคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) 2/2551 1 ก.ค-31 ส.ค.51   
5 หลักสูตรการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2/2551 1 ก.ค-31 ส.ค.51   
6 หลักสูตรการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน 2/2551 1 ก.ค-31 ส.ค.51   
7 หลักสูตรการสอนงาน 2/2551 1 ก.ค-31 ส.ค.51   
8 หลักสูตรการให้คำปรึกษา 2/2551 1 ก.ค-31 ส.ค.51   
9 หลักสูตรเสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ 3/2551 16 มิ.ย-15 ส.ค.51   
10 หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office XP : Word 2/2551 1 พ.ค-30 มิ.ย.51   
11 หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office XP : Excel 2/2551 1 พ.ค-30 มิ.ย.51   
12 หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office XP : PowerPoint 2/2551 1 พ.ค-30 มิ.ย.51   
13 หลักสูตรมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม 1/2551 1 เม.ย-31 พ.ค.51   
14 หลักสูตรทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา 2/2551 1 มี.ค-30 เม.ย.51   
15 หลักสูตรทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ 2/2551 1 มี.ค-30 เม.ย.51   
16 หลักสูตรความเชื่อมั่นในตนเอง 2/2551 1 มี.ค-30 เม.ย.51   
17 หลักสูตรความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 2/2551 1 มี.ค-30 เม.ย.51   
18 หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน 2/25

วันที่ : 30 ก.ย. 2552
อ่าน : 3666