หน่วยโครงการจ่ายตรงและข้อมูลสารสนเทศ

แนะนำภาระงาน
          หน่วยโครงการจ่ายตรงและข้อมูลสารสนเทศ  ประกอบด้วยงานต่างๆ  ดังต่อไปนี้
                      1.  งานจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
                      2.  งานจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
                      3.  งานจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ
                      4.  งานข้อมูลสารสนเทศ MIS
                     

  
 

 ***
***
***

 

- ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
- ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลร่วมจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง
      รายชื่อสถานพยาบาลทางราชการที่เข้าร่วมโครงการกับกรมบัญชีกลาง   (14/09/52)    
      รายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการกับกรมบัญชีกลาง (14/09/52)    

 - ตรวจสอบอัตราการเบิกจ่ายอุปกรณ์ อวัยวะเทียมและค่าบริการ
 - ข้อมูลน่ารู้
 - คำถามที่ถามบ่อย 

 แบบแจ้งการเลือกสิทธิและปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ดาวน์โหลด...
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ดาวน์โหลด...
 แบบเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวในฐานบุคลากรภาครัฐ ดาวน์โหลด...

 


วันที่ : 30 ก.ย. 2552
ที่มา :
อ่าน : 3746