หน่วยงานธุรการ

แนะนำภาระงาน
          หน่วยงานธุรการ  ประกอบด้วยงานต่างๆ  ดังต่อไปนี้
                      1.  งานธุรการ
                      2.  งานสารบรรณ
                      3.  งานข้อมูลสถิติบุคลากร
                      4.  งานประกันคุณภาพ
                      5.  งานควบคุมและตรวจสอบภายใน
                      6.  งานหนังสือรับรอง
                      7.  งานบัตรประจำตัวบุคลากร
                     


วันที่ : 30 ก.ย. 2552
ที่มา :
อ่าน : 2971