หน่วยงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์บุคลากร

แนะนำภาระงาน
          หน่วยงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์บุคลากร  ประกอบด้วยงานต่างๆ  ดังต่อไปนี้
                      1.  งานดำเนินการขอรับบำเหน็จ  บำนาญปกติ  บำเหน็จดำรงชีพ
                      2.  งานดำเนินการขอรับบำเหน็จตกทอดทายาท
                      3.  งานดำเนินการขอรับเงินกองทุน  กบข.  และกองทุน  กสจ.
                      4.  งานกองทุนประกันสังคม
                      5.  งานดำเนินการ  ชพค.  ชพส.  คุรุสภา
                      6.  งานดำเนินการโครงการประกันอุบัติเหตุคุรุสภา
                      7.  งานเบิกจ่ายค่าตอบแทน  กศ.ป.
                      8.  งานจัดสรรเงินรางวัลประจำปี
                      9.  งานเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลา
                    
1ลากิจ    ผู้รับจ้างลาได้ไม่เกิน 15 (สิบห้า)  วันทำการต่อปี      แต่จะใช้สิทธินี้ ใน 3 (สาม) เดือนแรกของอายุสัญญาจ้างไม่ได้  โดยผู้รับจ้างต้องยื่นใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 3  (สาม)  วันทำการ  และได้รับอนุญาตจาก ผู้ว่าจ้าง  ก่อน   จึงจะหยุดงานได้  ทั้งนี้  ผู้ว่าจ้าง อาจปฏิเสธ   ไม่ยอมให้ผู้รับจ้างลากิจได้ถ้าการหยุดงานของผู้รับจ้างอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่งานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เว้นแต่มีเหตุจำเป็นรีบด่วนจนไม่สามารถจะยื่นใบลากิจก่อนได้
                    2.  ลาป่วย ผู้รับจ้างลาได้ไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันทำการต่อปี โดยให้ได้รับค่าจ้างเต็ม ในกรณีที่ผู้รับจ้างลาป่วยในรอบปีใดเกินกว่า 30 (สามสิบ) วันทำการ    ให้นำวันลากิจที่ใช้ไม่หมดมาใช้แทนวันลาป่วยที่เกินไปนั้นได้ การลาป่วยในคราวเดียวกันติดต่อเกินกว่า 3 (สาม) วันทำการ  ต้องมีหนังสือรับรองจากแพทย์มายืนยันด้วย
                   3.  ลาคลอด ผู้รับจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดได้ 90 (เก้าสิบ) วัน โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานแต่ไม่เกิน45  (สี่สิบห้า) วัน
                   4.  ลาอุปสมบท  ผู้รับจ้างที่ไม่เคยอุปสมบทมาก่อน  และประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  ต้องยื่นใบลาล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน  และต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะหยุดงานเพื่ออุปสมบทได้  โดยได้รับค่าจ้างเต็มไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันที่ลาเกินกำหนด  การหักค่าจ้างให้หักในอัตรา  1  ใน 22 ของค่าจ้างรายเดือนต่อ  1 (หนึ่ง)  วันทำการที่เกินกำหนด

เกี่ยวกับประกันสังคม
สิทธิประโยชน์
          1.กองทุนประกันสังคม  แบ่งออกเป็น ดังนี้
                      1.1  กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
                      1.2  กรณีคลอดบุตร
                      1.3  กรณีทุพพลภาพ
                      1.4  กรณีสงเคราะห์บุตร
                      1.5  กรณีชราภาพ
                      1.6  กรณีว่างงาน
                      1.7  กรณีเสียชีวิต
          2.กองทุนเงินทดแทน
                      2.1  กรณีประสบอันตรายหรือโรคจากการทำงาน
                      2.2  กรณีทุพพลภาพเนื่องจากการทำงาน
                      2.3  กรณีตายหรือสูญหายจากการทำงาน
                      2.4  วิธีการส่งตัวลูกจ้างเข้าสู่สถานพยาบาล
                      2.5  หลักการปฏิบัติและหน้าที่ของลูกจ้างนายจ้าง
                      2.6  หลักฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง

         3.อื่นๆ

                  * แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนประกันสังคม

                  * สาระสำคัญสิทธิประโยชน์

                  * การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2556

รายชื่อสถานพยาบาลเครือข่ายสำนักงานประกันสังคม ภายในจังหวัดสกลนคร และ เขตรอยต่อจังหวัดสกลนคร

วันที่ : 30 ก.ย. 2552
ที่มา :
อ่าน : 5012