หน่วยงานบริหารบุคคล

แนะนำภาระงาน
          หน่วยงานบริหารงานบุคคล  ประกอบด้วยงานต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้
                      1.  งานอัตรากำลังบุคลากร
                      2.  งานกำหนดตำแหน่งและทะเบียนประจำตำแหน่งทางวิชาการ
                      3.  งานกำหนดตำแหน่งและทะเบียนประจำตำแหน่งทางบริหาร
                      4.  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
                      5.  งานสรรหาและบรรุแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
                      6.  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว  (รายเดือน  รายวัน  อาจารย์พิเศษ  ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ)
                      7.  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
                      8.  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการ
                      9.  งาน  กพร.
                1.10.  งานข้อมูล  คปร.

-  อัตรากำลังข้าราชการ 
-  อัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย
-  อัตรากำลังพนักงานราชการ
-  อัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
-  อัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
-  อัตรากำลังลูกจ้างชาวต่างประเทศ     

               ทะเบียนประจำตำแหน่งทางวิชาการ
               ทะเบียนประจำตำแหน่งทางบริหาร

จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 

 


วันที่ : 30 ก.ย. 2552
ที่มา :
อ่าน : 3872