ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธิกิจ

                  สร้างความพอใจในบริการ และพัฒนางานด้านบุคลากร

                งานบริหารบุคคลและนิติการ เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการ และสร้างสรรค์ผลงานสู่ความพึงพอใจ

              1.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาประสานภารกิจ เพื่อผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารงานบุคคล
              2.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
              3.  พัฒนา กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อความโปร่งใสรองรับการตรวจสอบ
              ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            


วันที่ : 30 ก.ย. 2552
ที่มา :
อ่าน : 3520