วัตถุประสงค์

              1.  เพื่อสนับสนุนงานบริการของมหาวิทยาลัย
              2.  เพื่อพัฒนาภารกิจด้านการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
              3.  เพื่อเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบด้วยความโปร่งใส
              4.  เพื่อเป็นหน่วยงานให้บริการข้อมูลด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วันที่ : 30 ก.ย. 2552
ที่มา :
อ่าน : 2962