กองทุนพัฒนาบุคลากร

 

บัญชีรายชื่อบุคลากรที่ได้รับทุน  จากกองทุนพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

          1.  ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  
               -  ภาคในเวลา      คลิ๊กดูรายละเอียด...
               -  ภาคนอกเวลา    คลิ๊กดุรายละเอียด...           

          2.  ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
               -  ภาคในเวลา      คลิ๊กดูรายละเอียด...
               -  ภาคนอกเวลา    คลิ๊กดูรายละเอียด...

 

ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ
ระเบียบ
     
ระเบียบ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
     ระเบียบ ว่าด้วยเรื่องกองทุนพัฒนาบุคลากร สถาบันราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2541
     
ระเบียบ ว่าด้วยเรื่องกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2550
     
ระเบียบ ว่าด้วยเรื่องกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
     ระเบียบ ว่าด้วยเรื่องกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2553 
     ระเบียบ ว่าด้วยเรื่องการลาศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2553
     ระเบียบ ว่าด้วยเรื่องการลาศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
 

คำสั่ง
     
11/2546 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองพัฒนาบุคลากร
     
7/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2550
     191/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2550 
แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำคนเดิม

       8/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แทนกรรมการผู้แทนคณบดีคนเดิม
       3/2554 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลั
ยราชภัฏสกลนคร 
       4/2557 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 ประกาศ
     ประกาศ เรื่อง การให้ทุนสนุบสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สำหรับอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
     ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน การให้ยืม การใช้คืนเงินยืม การค้ำประกันเงิน และการชดใช้ค่าเสียหาย เพื่อการศึกษา และ
ฝึกอบรม ภายในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2541
     ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน การให้ยืม การใช้คืนเงินยืม การค้ำประกันเงิน และการชดใช้ค่าเสียหาย เพื่อการศึกษา และ
ฝึกอบรม ภายในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2543 

     
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน การให้ยืม การใช้คืนเงินยืม การค้ำประกันเงิน และการชดใช้ค่าเสียหาย เพื่อการศึกษา และ
ฝึกอบรม ภายในประเทศและต่างประเทศ และการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2)

     
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การให้ทุนสนับสนุน ค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาวิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2551
     ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การให้ทุนสนับสนุน ค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาวิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2553

 

 


วันที่ : 6 ต.ค. 2552
ที่มา :
อ่าน : 4815