พนักงานราชการ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๒ แนบท้ายแบบ คพร./สป.1-2
เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554
เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2)
เรื่อง สิทธิปประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555
เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555
เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 
แนวทางการปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พร้อมทั้งแนบท้าย เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6 )

ที่ นร 1008.5/1 ลว 5 ม.ค.2555
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

ที่ นร 1008.5/22 ลว 22 ก.พ.2555
เรื่อง การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

ที่ นร 1008.5/77 ลว 18 เม.ย.2555
เครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ 


วันที่ : 8 ธ.ค. 2552
ที่มา :
อ่าน : 5825