พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับ
1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550

2.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
3.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
4.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 

ระเบียบ
1.มรสน.ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 
2.มรสน.ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
 
3.มรสน.ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553


ประกาศ
1. มรสน เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่เพื่อต่อสัญญาจ้างหรือเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
2  มรสน เรื่องกองทุนสวัสดิการกู้ยืมพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3. มรสน เรื่องแนวปฏิบัติการขอรับสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
   - ขั้นตอนการขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
   - ขั้นตอนการขอเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
   - ขั้นตอนการขอเบิกเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน

4. มรสน เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การให้สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย


วันที่ : 8 ธ.ค. 2552
ที่มา :
อ่าน : 9615