ระเบียบ/คำสั่ง/ข้อบังคับ/ประกาศ

 
319/2550  มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบันละผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติราชการแทนธิการบดี  
536/2550  แต่งตั้งผู้อำนวยการ โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
  3/2550  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร (ก.บ.ม.)
 64/2551 การมอบหมายให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
 82/2551  แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบ้านพักของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
105/2551  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 
 39/2551  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

138/2551

ตต.คณะทำงานยกร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2547และพระราชบัญญัติระเบียบ 

  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
192/2551  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน     

634/2551 

ตต.คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำแบบวิเคราะห์ความจำเป็นการกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
ในหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  8/2551  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีทำหน้าที่ต่อไป 
683/2551  แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
694/2551  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
 61/2552  มอบหมายให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
  1/2552  แต่งตั้งผู้บริหารตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชัฏสกลนคร   
  3/2552  แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก    
  4/2552  แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี  
232/2552  มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก ปฏิบัติราชการแทนและ
233/2552  มอบอำนาจให้ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) 
246/2552  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทผู้แทนข้าราชการและประเภทผู้แทนทั่วไป      
  2/2552  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
  3/2552  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี   
413/2552  แต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
349/2552  แต่งตั้งคณะกรรมการดูแล โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ โรงแรมภูพานเพลซ มรสน  
603/2552  แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ของ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
396/2552  แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9/2552  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.)
431/2552  แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงผลิตน้ำดื่มราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 28/2553 มอบอำนาจให้คณบดีผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
29/2553 มอบอำนาจใหผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
1/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารงบประมาณและการเงิน
2/2553 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 
252/2553 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
473/2553 อนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาออกจากราชการ ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ
(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
474/2553 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ลาออกจากราชการ ตามมาตรการปรับปรุง-
อัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
475/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ - สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา
476/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการการกู้ยืมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
252/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
548/2554 มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หัวหน้าส่วนราชการหรือส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่น ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
419/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย
  2/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
  3/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน
  4/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (เพิ่มเติม)
732/2555 ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ (รายนางสาวพิชญาดา ธานี)
733/2555 ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ประเภทวิชาการ) (รายนางนิรมล เนื่องสิทธะ)
734/2555 ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ (รายนางอุดมพร บุตรสุวรรณ์, นางวาสนา จักรศรี, นางสุพัตรา หล้าชาญ)
755/2555 ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ (รายนายเกษม บุตรดี)
762/2555 มอบหมายผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานอธิการบดี
  ส่งสำเนาคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  6/2555 แต่งตั้งผู้รักษาการราชการแทนอธิการบดี
  7/2555 แต่งตั้งรองอธิการบดี
  8/2555 แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  ส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1055/2555 มอบหมายให้รองอธิการบดี คณบดีและผู้อำนวยการสำนัก สถาบันปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
  2555  ขอนำส่งสำเนาเอกสาร (การเบิกและจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) 
  2555 นำส่งสำเนาเอกสาร
  21/2555 มอบหมายให้รองอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
  48/2555 มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองกลางปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
2/2556  แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  79/2556  แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
792/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการให้สินเชื่อตามบันทึกข้อตกลงให้สินเชื่อเคหะเพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (กรณีหน่วยงานดำรงเงินฝาก)
98/2556 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
123/2556  แต่งตั้งผู้ตรวจเวรประจำวัน
161/2556   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเช่าที่พักอาศัย
1055/2556   มอบหมายให้รองอธิการบดี คณะบดี และผู้อำนวยการสำนัก สถาบันปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
21/2556   มอบหมายให้รองอธิการบดี คณะบดี และผู้อำนวยการสำนัก สถาบันปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
48/2556   มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองกลางปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
285/2556   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรในวันราชการ
285/2556   แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก 
7/2556   แต่งตั้งรองอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8/2556  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
9/2556  แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
555/2556  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี 
2/2556  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี 
693/2556   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรในวันหยุดราชการ
590/2556   แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2556
47/2557   แต่งตั้งประธานสาขาวิชา
2/2557   เรื่อง กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการแบ่งงานสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   สังกัดงานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2557
148/2557   เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ
320/2557   แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
6/2557    แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
482/2557    เรื่อง เปลี่ยนแปลงประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์
1308/2557    เรื่อง เปลี่ยนแปลงประธานหลักสุตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี
3/2558   เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4/2558    เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
998/2558    เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
   

 

การให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างระหว่างการไปฝึกอบรม หรือดูงาน หรือไปปฎิบัติการวิจัยในต่างประเทศ
การรับรองคุณวุฒิและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 2550 
มรสน.ว่าด้วย การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาผู้มีผลงานหรือความสามารถดีเด่น
ระเบียบ ในการขอสมัครขอมีหนังสือเดินทางราชการ
มรสน.ว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์และเงินชดเชยในการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ  พ.ศ.2550
มรสน.ว่าด้วย  ค่าตอบแทนวิทยากร
พระราชบัญญติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2 )
พระราชบัญญติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
มรสน.ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการประชุม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2553
มรสน.ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงาน อธิการบดี  พ.ศ. 2552
มรสน.ว่าด้วย การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2553
มรสน.ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
มรสน.ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงาน พ.ศ.2553
มรสน.ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่ง และการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
มรสน.ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 
มรสน.ว่าด้วย การลาศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2553 
มรสน.ว่าด้วย เงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2553
มรสน.ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน.ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
มรสน.ว่าด้วย ค่าตอบแทนวิชาชีพ ในตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2553  
มรสน.ว่าด้วย เงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2553 
มรสน.ว่าด้วย การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา พ.ศ.2553
มรสน.ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 
มรสน.ว่าด้วย ทุนผลิตอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2554
มรสน.ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทน และค่าพาหนะเดินทางสำหรับวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
มรสน.ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 ปีงบประมาณ 2555 
มรสน.ว่าด้วย การเพิ่มค่าตอบแทนเงินเดือนตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการปรับคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
มรสน.ว่าด้วย การลาศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
มรสน.เรื่องบัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.53 ปีงบประมาณ 55 (ครั้งที่ 2) 
มรสน. ว่าด้วย กองทุนอุดหนุนการศึกษานักศึกษาคนพิการ พ.ศ. 2555 
มรสน. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2556 
มรสน ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษา
มรสน ว่าด้วยกองทุนอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษานักศึกษาคนพิการ
มรสน ว่าด้วยการจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
บัญชีแนบท้ายระเบียบ มรสน. ว่าด้วยการจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ปี งบประมาณ 2555
มรสน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เบิกจ่ายเงินตอบแทนประจำตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรม แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน เบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการประชุม
มรสน กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2557
มรสน ว่าด้วย ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557
มรสน ว่าด้วย คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2558
มรสน ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินการจัดเก็บค่าบริการสระว่ายน้ำ พ.ศ. 2558
มรสน ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
มรสน ว่าด้วย ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

 

มรสน.เรื่องแนวปฎิบัติการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรจากเงินงบประมาณ
มรสน.เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ
มรสน.เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอัตราค่าเช่ารถยนต์และเงินชดเชยในการใช้ยานพาหนะ ส่วนตัวเดินทางไปราชการ ปีการศึกษา 2550 
ก.พ.อ.เรื่อง  มาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง  การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา 
ก.พ.อ.เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์และสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร พ.ศ.2551
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2551
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กรณีตำแหน่งระดับควบ พ.ศ.2551
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อแต่งตั้งผู้บริหาร พ.ศ.2551
มรสน.เรื่องแนวปฏิบัติการประเมินค่างานของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2551
มรสน.เรื่องผู้ตรวจสอบภายในพ้นจากตำแหน่ง
มรสน.เรื่องการกำหนดกรณีเป็นพิเศษใช้ในการสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งพนักงาน มหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
มรสน.เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ  ในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.)
ประกาศสำนัก นายกรัฐมนตรี  เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน.เรื่องขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการในแต่ละกระบวนงานที่เป็นรอบระยะเวลา มาตรฐาน พ.ศ.2552 
มรสน.เรื่องให้บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยที่สอบโอนมาจากพนักงานราชการในอัตราเงินเดือนที่คณะกรรมการบริหารบุคคลในมรสน.
มรสน.เรื่องมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการและบุคลากร เข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 52
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่เพื่อต่อสัญญาจ้างหรือ เพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
มรสน.เรื่องขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการในแต่ละกระบวนการงานที่เป็นรอบระยะเวลา มาตรฐาน พ.ศ.2553
          ขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการการขอหนังสือรับรองเงินเดือน/รับรองรายได้ 
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดภาระงาน และการคำนวณภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ชวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
มรสน.เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน.เรื่องการต่อเวลาราชการภายในสำนักงานคณบดีเป็นงานและสาขาวิชา
มรสน.เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานคณบดี เป็นงานและสาขาวิชา
มรสน.เรื่องสาขาวิชา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของประธานสาขา
มรสน.เรื่องแต่งตั้งประธานสาขาวิชา
มรสน.เรื่องข้าราชการออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
มรสน.เรื่องลูกจ้างประจำออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
มรสน.เรื่องแนวปฏิบัติการส่งผลการเรียนนักศึกษาปริญญาตรี 
มรสน.เรื่งแนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่ายของส่วนราชการและการส่งใช้คืนเงินยืมทดรองจ่าย
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การให้สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
มรสน.เรื่องกองทุนสวัสดิการกู้ยืมพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน.เรื่องกองทุน ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ-สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาวิชาการแก่บุคลากร ของมรสน พ.ศ.2553
มรสน.เรื่องกองทุนโรงเรียนวิถีธรรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน.เรื่องรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
มรสน.เรื่องแนวปฏิบัติการบริหาร การจัดการ และอัตราค่าธรรมเนียมเช่า บริการ ห้องปฏิบัติการ และห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์
มรสน.เรื่องการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554
มรสน.เรื่องแนวปฏิบัติการขอรับสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
    ขั้นตอนการขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
    ขั้นตอนการขอเบิกเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
    ขั้นตอนการขอเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การให้สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
มรสน.เรื่องแนวปฏิบัติการใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัย
มรสน.เรื่องแนวปฏิบัติการใช้รถปรับอากาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน.เรื่องแนวปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรมจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
มรสน.เรื่องแนวปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเงินตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน
มรสน.เรื่องกองทุนสวัสดิการกู้ยืมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน.เรื่องกองทุนสวัสดิการกู้ยืมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 2)
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนและการชดใช้ทุนผลิตอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน.เรื่องแนวปฏิบัติการเบิก-จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม 
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พ.ศ. 2554 
มรสน.เรื่องแนวปฏิบัติการเข้าพักอาศัยในบ้านพักและที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อัตราค่าบำรุงการศึกษาต่อภาคเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนครบระยะเวลาตามหลักสูตรแล้ว
การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555   
    ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การรับนักศึกษาพิการภาคปกติ โดยวิธีการพิเศษ ประจำปี 55  
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 (ครั้งที่ 2)    
มรสน.เรื่องข้อกำหนดการสอบคัดเลือก และการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์และการให้ทุนและการชดใช้ทุนผลิตอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2555  
มรสน.เรื่องผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
มรสน.เรื่องผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2555 
มรสน.บัญชีแนบท้ายระเบียยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 ปีงบประมาณ 2555 (ครั้งที่ 2) 
มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการให้สินเชื่อเคหะเพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (กรณีหน่วยงานดำรงฝาก 
 มรสน เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่ายของส่วนราชการและการส่งใช้คืนเงินยืมทดรองจ่าย
 มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
 มรสน เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
มรสน เรื่อง กำหนดวันเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน และค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการในโครงการ กศ.ป. ๑/๒๕๕๖
มรสน เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรและนักศึกษา               มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากงบประมาณเงินรายได้
มรสน เรื่่อง หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ที่บรรจุก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555
มรสน เรื่่อง หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ที่บรรจุก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556
มรสน เรื่่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากงบประมาณเงินรายได้
มรสน เรื่่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากงบประมาณเงินรายได้ (ภูพานเพลซ)
มรสน เรื่อง กำหนดสัปดาห์มอบหมายงาน นักศึกษาภาคพิเศษ (กศป.) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556
มรสน เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
มรสน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานคณบดี เป็นงานและสาขาวิชา พ.ศ. 2556
มรสน เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ
มรสน เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มรสน เรื่อง หลักเกณ์การกำหนดค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ.2557ที่บรรจุก่อนวันที่ 1ม.ค.57
มรสน เรื่อง วิธีการและกระบวนการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2557
มรสน เรื่อง กำหนดวันเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน และค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการในโครงการ กศ.ป. ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากงบประมาณเงินรายได้
มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากงบประมาณรายจ่ายค่าบำรุงการศึกษา(ภูพานเพลซ)
มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการวิเคราะห์ค่างานและประเมินค่างานประเภททั่วไป
มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่เพื่อต่อสัญญาจ้างหรือเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
มรสน เรื่อง ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะที่ไดรับคาตอบแทนวิชาชีพ 

มรสน เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 
ระดับชำนาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 
และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
     -แบบขอรับการพิจารณาตำแหน่งสูงขึ้นชำนาญการ _กต.01
    -แบบประเมินคุณภาพผลงาน_กต.01

มรสน เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชำนาญการ  และระดับชำนาญการพิเศษ กรณีปฏบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
 
    - แบบขอรับการพิจารณาตำแหน่งสูงขึ้น กรณีหัวหน้าหน่วยงาน_กต.02
    -แบบประเมินแต่งตั้งกรณีหัวหน้าหน่วยงาน_กต.02

มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
    -แบบขอรับการพิจารณาตำแหน่งสูงขึ้น ผู้บริหาร_กต.03

มรสน เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการใช้บริการหอประชุม ห้องประชุม พ.ศ. 2558
มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์ กำหนดอัตราและวิธีการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการสำหรับบุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
มรสน เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริญาภรณ์อันมีเกียรติยศมงกฏไทย
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2558
มรสน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานคณบดี เป็นงานและสาขาวิชา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
มรสน เรื่อง รับสมัครข้าราชการผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ
มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้บริการสระว่ายน้ำ
มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากงบประมาณรายจ่ายค่าบำรุงการศึกษา(ภูพานเพลซ)
มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากงบประมาณเงินรายได้
มรสน เรื่อง ปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และลูกจ้างรายวัน ที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ให้ได้รับการปรับขึ้นร้อยละ4
มรสน เรื่อง แก้ไขประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากงบประมาณเงินรายได้

 

พนักงานมหาวิทยาลัย 2550 
การกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2550
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2550  
การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2550         
การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน  พ.ศ.2550  
การลงโทษทางวินัย  พ.ศ.2550
การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550                
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส่วนราชการ  พ.ศ.2550 
การประเมินผลการสอนของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2549
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551     
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  
การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.2551  

การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก 2551

หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2551 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลโดยให้ได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าคุณวุฒิหรือเงิน เดือนที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง พ.ศ.2551 
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551  
การสอบสวน  พ.ศ.2551 
ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2552  
ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับโอนข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และมิใช่ข้าราชการการเมืองและการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น มาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี 
ว่าด้วย การรับและการจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555
ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2555 
และเอกสารแนบท้ายข้อบังคับฯ หมายเลข 1-4 
ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 
ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554  
ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 2)2556
ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2)พ.ศ. 2556
ว่าด้วย การรับและการจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2)พ.ศ. 2556
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2556
ว่าด้วย องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาวาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของของประธานสภาและกรรมการสภาและการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2557
ว่าด้วย การรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557
ว่าด้วย การรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557
ว่าด้วย การับและการจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาหลักสุตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (RBM) พ.ศ. 2557
ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2558
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
 
 

 

บันทึกข้อความ
เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติราชการ
เรื่อง การจ้างอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
เรื่อง ข้อตกลงการให้สินเชื่อเคหะเพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย มรสน
บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพิ่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากร ระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุุงไทย กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง สรุปสาระสำคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555 
เรื่อง สรุปสาระสำคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระและเที่ยงธรรม
เรือง สรุปสาระสำคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556  
เรื่องสรุปสาระสำคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖

 วันที่ : 15 ม.ค. 2553
ที่มา :
อ่าน : 14921