ระเบียบต่างๆ

  ระเบียบการลา
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2539
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2542
ระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 2549
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
   
  ระเบียบพนักงานราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไข วัน เดือน ปี เกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการพ.ศ. 2527
   
  ระเบียบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ. 2541
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์แก้ไขเพิ่มเติมโดย   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
   
 
บำเหน็จบำนาญ
การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
การจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นฯ(ฉบับที่2) พ.ศ.2535
การจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นฯ(ฉบับที่3) พ.ศ.2539
การจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นฯ(ฉบับที่4) พ.ศ.2549
   
 
ระเบียบทั่วไป
ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2536
ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ทะเบียนประวัติของข้าราชการพลเรือน และการปฏิบัติการอื่น พ.ศ.2535
   
  การเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าจ้าง
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2544
ตารางการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการฉบับปัจจุบัน
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548

            
 

 


วันที่ : 12 มิ.ย. 2553
ที่มา :
อ่าน : 4646