มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ. (ขรก,พม,รายเดือน)

 

 

                                                     มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
                                                                          มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.ใหม่
              (กพอ.บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓) 

ตำแหน่งประเภท วิชาการ (มาตรฐานฯ)

 ศาสตราจารย์ (มาตรฐานฯ)

 รองศาสตราจารย์ (มาตรฐานฯ)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (มาตรฐานฯ)

 อาจารย์ (มาตรฐานฯ)

 นักธรณีวิทยา (มาตรฐานฯ , ปฏิบัติการ , ชำนาญการ , ชำนาญการพิเศษ , เชี่ยวชาญ)

 ภัณฑารักษ์ (มาตรฐานฯ , ปฏิบัติการ , ชำนาญการ , ชำนาญการพิเศษ , เชี่ยวชาญ)

ตำแหน่งประเภท บริหาร (มาตรฐานฯ)

 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า (มาตรฐานฯ , มาตรฐานฯใหม่)

 ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า (มาตรฐานฯ , มาตรฐานฯใหม่)

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)

 วิศวกรเครื่องกล (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , ปฏิบัติการ (ใหม่))

 วิศวกรไฟฟ้า (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , ปฏิบัติการ (ใหม่))

 วิศวกรโยธา (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , ปฏิบัติการ (ใหม่))

 สถาปนิก (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , ปฏิบัติการ (ใหม่))

ตำแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

 นิติกร (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

 บุคลากร (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

 นักวิชาการพัสดุ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

 นักวิชาการสถิติ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

 นักวิเทศสัมพันธ์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

 นักวิชาการเงินและบัญชี (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

 นักตรวจสอบภายใน (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

 นักประชาสัมพันธ์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

 นักวิทยาศาสตร์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ ,


 * ดาวน์โหลดรวมไฟล์ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการ กพอ 53 *


 

 

หมายเหตุ  คลิกเพื่อค้นหา มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติม คลิ๊ก
 


วันที่ : 28 ก.พ. 2555
ที่มา :
อ่าน : 7567