กำหนดตำแหน่งสายสนับสนุน

 

เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์ : เรื่องชัย จรุงศิรวัฒน์
เอกสารประกอบโครงการจัดทำคู่มือเส้นทางความก้าวหน้าตามสายงานและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เล่มที่ 1

เทคนิคการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์

ตัวอย่างคู่มือการทำงานวิเคราะห์ โดยคุณเสถียร คามีศักดิ์  

คู่มือการทำงานวิเคราะห์โดยคุณเสถียร คามีศักดิ์ และคณะ
01 การทำงานเชิงสังเคราะห์ ของคุณเสถียร คามีศักดิ์
02 การทำงานเชิงวิเคราะห์ ของคุณเสถียร คามีศักดิ์
การบรรยายตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ของ อ.เสถียร คามีศักดิ์
คู่มือการทำงานวิเคราะห์ของคุณเสถียร คามีศักดิ์(บทที่ 1)
คู่มือการทำงานวิเคราะห์ของคุณเสถียร คามีศักดิ์(บทที่ 2)
คู่มือการทำงานวิเคราะห์ของคุณเสถียร คามีศักดิ์(บทที่ 3)
คู่มือการทำงานวิเคราะห์ของคุณเสถียร คามีศักดิ์(บทที่ 4)
คู่มือการทำงานวิเคราะห์ของคุณเสถียร คามีศักดิ์(บทที่ 5)
คู่มือการทำงานวิเคราะห์ของคุณเสถียร คามีศักดิ์(บทที่ 6)
คู่มือการทำงานวิเคราะห์ของคุณเสถียร คามีศักดิ์(บรรณานุกรม)

 

 

 

 

ก.พ.อ.

ประกาศ ก.พ.อ. มาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่2) พ.ศ.2554

Power Point รศ. สรุชัย ขวัญเมือง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (1)  (2)

 

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของ
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
เรื่อง
“การเตรียมความพร้อมเพื่อการยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
วันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสุขวิชรังสิตพลอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการเอนกประสงค์
บุญชง วีสมหมาย ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เอกสารการบรรยายของวิทยากร

Power Point-ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง
Power Point-นายนิตย์ คำธนนันทิกุล (1)  (2)
Power Point-คุณสมวงศ์ ทิพย์ประจักษ์ และคุณพรรนุท  พูลสวัสดิ์

ร่าง-กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (ศรีสะเกษ-Model)

ฉบับ 1 ประกาศก.บ.ม.ฯ การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 2555
ฉบับ 2 ประกาศก.บ.ม.ฯ การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 2555_ค่างาน
ฉบับ 3 ประกาศก.บ.ม.ฯ การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 2555_บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน
ฉบับ 3(1) ฟอร์มประเมินผู้บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
ฉบับ 3(2) ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ
ฉบับ 4 ประกาศก.บ.ม.ฯ การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 2555_ผลงาน
ฉบับ 4(1) แบบขอรับการประเมินตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ_กรณีใช้ผลงาน
ฉบับ 4(2) แบบสรุปประเมินตำแหน่งประเภททั่วไป ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ_กรณีใช้ผลงาน
ฉบับ 4(3) แบบสรุปประเมินตำแหน่ง ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ_กรณีใช้ผลงาน
ฉบับ 4(4) แบบสรุปประเมินตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ_กรณีใช้ผลงาน
ฉบับ 4(5) แบบสรุปประเมินตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ_กรณีใช้ผลงาน
ฉบับ 4(6) แบบประเมินประเภททั่วไป-วิชาชีพและเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีใช้ผลงานส่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน และงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์
ในการขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ  ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง๙๘๐๔ ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
โดย อ.เรื่องชัย จรุงศิรวัฒน์ 1.คู่มือ 2.เทคนิคการเขียน 3.การนำเสนอ
   

 


วันที่ : 26 ธ.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 5570