หนังสือเวียนทางราชการ

ที่ กค ๐๔๒๐.๑/ว ๔๑๐

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอด ไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๓๙๔

พระราชกฤษฏีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ.๒๕๕๕

ที่ กค 0417/ว 17 ลว 9 ม.ค.50

ขอแก้ไขและซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อให้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 
ที่ กค 0417/ว 197 ลว 5 มิ.ย.50  
เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม  กรณีการส่งต่อผู้ป่วย 
ที่ กค 0430.7/ว 253 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550 
ที กค 0430.7/ว 318
ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทำขวัญและการพิจารณาเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.2550  
ที่ กค 0417/ว 266
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม  กรณีการส่งต่อผู้ป่วย 
ที่ กค 0417/ว 370 ลว 26 ต.ค.50
ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค (เพิ่มเติม) 
ที่ กค 0417/ว 398 ลว 15 พ.ย.50
การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ 
ที่ กค 0417/ว 422 ลว 4 ธ.ค.50
ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสิทธิซ้ำซ้อน 
ที่ กค 0430.7/ว 6 ลว 8 ม.ค.51
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2550 
ที่ กค 0406.5/ว 50 ลว 8 ก.พ.51 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2551 
ที่ กค 0406.5/ว 69 ลว 25 ก.พ.51 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551  และพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2551 
ที่ กค 0406.5/ว 83 ลว 5 มี.ค.51
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายบำนาญพิเศษทุพพลภาพและบำเหน็จตกทอดตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 24) 
ที่ กค 0406.5/ว 139 ลว 23 เม.ย.51
ระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือได้รับการพิจารณายกเลิก
เพิกถอนหรือถอนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นอย่างอื่น พ.ศ.2551
ที่ กค 0422.3/ว 184 ลว 28 พ.ค.51
ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียน  
ที่ กค 0422.2/ว 68 ลว 7 ก.ค.51
หลักเกณฑ์การเลิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม)    
ที่ กค 0406.4/ว 319 ลว 22 ก.ย.51
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง
ของอันดับหรือตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ที่ กค 0422.2/ว 348 ลว 3 ต.ค.51
การปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐกรณีผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
ที่ กค 0422.2/ว 339 ลว 1 ต.ค.51
การระงับการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ 
ที่ กค 0422.2/ว 70 ลว 4 มี.ค.52
การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล 
ที่ กค 0428/ว 296 ลว 23 ส.ค.53
แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน 
ที่ กค 0401.6/ว 331 ลว 15 ก.ย.53
หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0422.2/ว 376 ลว 30 ก.ย.53
หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ที่ กค 0422.2/ว 377 ลว 30 ก.ย.53
หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ที่ กค 0422.2/ว 395 ลว 14 ต.ค.53
การบันทึกข้อมูลการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
ที่ กค 0406.5/ว 157 ลว 11 พ.ค.54
หลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำเหน็จและวันรับบำเหน็จ เพื่อพิจารณาจำนวนเงินที่จะต้องคืนเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง
ที่ กค 0406.5/ว 194 ลว 15 มิ.ย.54
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
และการหักเงินบำนาญ เพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน
ที่ กค 0406.5/ว 193 ลว 14 มิ.ย.54
กฏกระทรวงกำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนเพื่อใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และบำเหน็จบำนาญของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
ที่ กค 0406.5/ว 192 ลว 14 มิ.ย.54
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2554
รายชื่อสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ 32 แห่ง
ที่ กค 0406.5/ว 226 ลว 4 ก.ค.54
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2554
ที่ กค 0406.5/ว 39 ลว 14 ก.ค.54
แจ้งรายชื่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการเงินกู้กับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันเงินกู้
ที่ กค 0406.5/ว 215 ลว 24 มิ.ย.54
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2553
ที่ กค 0422.2/ว 456 ลว 20 ธ.ค.54
ซ้อมความเข้าใจเอกสารการจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร
ที่ กค 0406.4/ว 22 ลว 20 ม.ค.54
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2555
 ที่ กค 0420.1/ว 00400 ลว 30 ตุลาคม 2556
 วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาล้มละลายในระบบบำเหน็จบำนาญ และระบบบำเหน็จค้่ำประกัน
ที่ กค 042.3/ว 21 ลว 13 กุมภาพันธ์ 2557
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
ที่ กค 0406.5/ว 158 ลว 27 มิ.ย. 57
โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็ํจรายเดือน
ที่ กค 0406.5/37459 ลว 27 .ย. 57
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557
 ที่ กค 0406.5/ว 380 ลว 5 ธ.ค. 57
โครการประชาสัมพันธ์ UNDO "สรจ. เดินสายให้ความรู้ ... ผู้มีสิทธิ UNDO
 ที่ กค 0406.4/ว 115 ลว 23 มี.ค. 58
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(ฉบับที่6)พ.ศ.2558
 ที่ กค 0420.9/ว 126 ลว 27 มี.ค. 58
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพของข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการและทหารกองประจำการ
 
 

 

 

ที่ กค 0415/ว 13 ลว 3 เม.ย.50
การให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างระหว่างการไปฝึกอบรม หรือดูงาน หรือไปปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ 
ที่ กค 0415/ว 41 ลว 19 ก.ค.50
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ 
ที่ กค 0409.6/ว 74 ลว 25 ต.ค.50
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ 
ที่ กค 0409.5/ว 77 ลว 31 ต.ค.50
การคงสิทธิตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการที่ลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ 
(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
 
ที่ กค 0427/ว 103 ลว 19 ก.ย.51
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ  
ที่ กค 0406.5/ว 102 ลว 19 ก.ย.51
หลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ
ที่ กค 0422.3/ว 106 ลว 23 ก.ย.51
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2551
ที่ กค 0406.5/ว 108 ลว 23 ก.ย.51
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ที่ กค 0410.2/ว 49 ลว 15 มิ.ย.52
ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานกระทรวงการคลังตรวจสอบ 
ที่ กค 0406.4/ว 67 ลว 14 ก.ค.53
การจ้างเอกชนดำเนินงาน 
ที่ กค 0428/ว 83 ลว 17 ส.ค.53
การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
ที่ กค 0428/ว 112 ลว 13 ต.ค.53
หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบได้เป็นลูกจ้างประจำ
ที่ กค 0428/ว 36 ลว 18 เม.ย.54
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ
ที่ กค 0406.5/ว 72 ลว 2 ส.ค.54
แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ
ที่ กค 0428/ว 78 ลว 9 ส.ค.54
การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์
ที่ กค 0422.2/ว 45 ลว 7 มิ.ย.55
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
ที่ กค 0427/ว 134 ลว 12 พ.ย.55
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ  
ที่ กค 0406.4/ว 138 ลว 16 พ.ย.55
ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน  
ที่ กค 0406.5/ว 144 ลว 12 ธันวาคม 55
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินช่วยเหลือผู้ออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ  
ที่ กค 0428/ว 31 ลว 22 มีนาคม 56
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  
ที่ กค 0428/ว 114 ลว 25 พฤศจิกายน 57
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สำหรับข้าราชการ
และหลักเกณฑ์และวิทธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิ์รับบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และการับเงินคืนและการ
จ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
ที่ กค 0410.2/ว 12 ลว 27 กุมภาพันธ์ 58
การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ 
ที่ กค 0406.5/ว 9 ลว 16 กุมภาพันธ์ 58
แก้ไขปรับปรุงแบบหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน (แบบ ชงค.)หนังสือสัญญาค้ำประกัน (แบบ คปก.)แนบท้ายหนังสือกระทรวงการคลังฯ  
ที่ กค 0428/ว47 ลว 29 พฤษภาคม 2558
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ
 

 เพิ่มเติมคลิก>>>

 


วันที่ : 30 ก.ย. 2543
อ่าน : 12655