คู่มือไปต่างประเทศ สามารถดูรายละเอียดแบบฟอร์ม ได้ที่นี่...

>

 

 

 

รายละเอียดแบบฟอร์ม...

เอกสารหมายเลข 1 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ดูรายละเอียด...
เอกสารหมายเลข 2 แบบใบลาไปต่างประเทศ ดูรายละเอียด...
เอกสารหมายเลข 3 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ดูรายละเอียด...
เอกสารหมายเลข 4 แบบใบลากิจ ดูรายละเอียด...