แบบฟอร์มต่างๆ

 

แบบฟอร์มต่างๆ   

 

 

 

 

 

   

บัตร

  แบบคำขอมีบัตรประจำตัวบุคลากร (ลูกจ้าง) 
  แบบคำขอมีบัตร หรือ ขอมีบัตรประจำตัวใหม่ (บจ.1) (ข้าราชการ)
 

หนังสือรับรองเงินเดือน
  หนังสือรับรอง เงินเดือนและรายได้
  หนังสือรับรอง รับรองเงินเดือน/การเป็นข้าราชการ,บำนาญ/การเป็นพนักงาน,ลูกจ้าง/การปฏิบัติงาน/ความประพฤติ
     การผ่านงาน/กบข.แบบมีเงินฝาก-แบบไม่มีเงินฝาก/เงินสวัสดิการกับธนาคารออมสิน/เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษา
     การกู้เงินตามโครงการสินเชื่อสวัสดิการ ธนาคารทหารไทย/กู้เงินธนาคารกรุงไทย


 

แบบคำขอทั่วไป
  แบบคำขอทั่วไป (สำหรับบุคลากร)
  แบบคำขอทั่วไป (สำหรับนักศึกษา)

 
 
การลาประเภทต่างๆ

  แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ (ข้าราชการ)
  
แบบหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง (พนักงานราชการ)
  
แบบหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง (พนักงานมหาวิทยาลัย)
  
แบบหนังสือขอลาออกของลูกจ้างชั่วคราว 
(รายเดือน, รายวัน, อาจารย์พิเศษ)
  
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร (ทุกประเภท)
  แบบใบลาอุปสมบท (ข้าราชการ พนักงานราชการ,พนักงานมหาวิทยาลัย,ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) 
  แบบใบลาพักผ่อน
  แบบใบลาไปต่างประเทศ (เอกสารแนบท้ายค่าใช้จ่าย)
  แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร
   แบบใบขอยกเลิกวันลา

 

การเพิ่มวุฒิ/ปรับวุฒิ/ตรวจสอบวุฒิ
  บันทึกข้อความ (เพิ่มวุฒิ/ปรับวุฒิ) สำหรับบุคลากรทุกประเภท
  เงือนไขการปรับวุฒของข้าราชการ

  

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  รายละเอียดแบบ ก.พ.อ.03 และ ก.พ.อ.04
  แบบ ก.พ.อ.03
  แบบ ก.พ.อ.04 

 

แบบฟอร์มการทำสัญญา
  สัญญาข้าราชการขอกลับเข้าปฏิบัติราชการในระหว่างทำปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์

  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการและพนักงานไปศึกษาต่อภายในประเทศ (ภาคปกติ)
     (เอกสารประกอบการทำสัญญาลาศึกษาต่อ 

  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการและพนักงานไปศึกษาต่อภายในประเทศ (ภาคปกตินอกเวลาใช้เวลาราชการบางส่วน)
     (เอกสารประกอบการทำสัญญาลาศึกษาต่อ

  
สัญญาให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
     (เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุน) 

  สัญญาการรับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพื่อศึกษาวิชาในประเทศ
      (เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุน) 

  สัญญาการรับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ 
     
(เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุน) 

     สัญญาค้ำประกันรับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพื่อศึกษาในประเทศและต่างประเทศ

  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
    


แบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร

  การขอกู้ยืมกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  
การขอรับเงินสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร 
  แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครสอบและสอบเพื่อศึกษาต่อ (ข้าราชการ) 
  แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครสอบและสอบเพื่อศึกษาต่อ (พนักงาน) 
  แบบฟอร์มลาศึกษาต่อและขอรับทุนสนับสนุน  แนบท้ายแบบฟอร์มแผนการเรียน
 แบฟอร์ทลาศึกษาต่อ
 แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุน โรงเรียนวิถีธรรม 
 
แบบฟอร์มขอรับทุน โรงเรียนวิถีธรรม

รายงานผลลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

  ขั้นตอนการขออนุมัติลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ปพว.๑-๗)
  ขั้นตอนการรายงานผลลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและการรายงานตัว
     กลับเข้าปฏิบัติราชการ (ปพว.๘-๑๓)


 ปพว.๑     ขออนุมัติลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ                                          
 
ปพว.๒     แบบฟอร์มการขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
 ปพว.๓  โครงการที่จะขออนุมัติลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
 
ปพว.๔  การขออนุมัติลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
 
ปพว.๕  การขออนุมัติลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนทางราชการ 
 
ปพว.๖  การขออนุมัติลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
 
ปพว.๗   คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
 
ปพว.๘  การรายงานผลการลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
 
ปพว.๙  แบบรายงานความก้าวหน้าการลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
 
ปพว.๑๐  การรายงานผลการลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งสุดท้าย                                  
 
ปพว.๑๑  แบบรายงานความก้าวหน้าของการลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครครั้งสุดท้าย
 ปพว.๑๒ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
 ปพว.๑๓  สรุปรายงานผู้ขออนุมัติหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 

ประกาศ มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ

 

แบบฟอร์มอื่่นๆ
  ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนเข้ารับราชการ

  ใบกำหนดภาระงาน      

  แบบฟอร์มหนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ     

  แบบฟอร์มคำร้องขอลาศึกษาต่อเพิ่มเติม  

  แบบฟอร์ม แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของลูกจ้างชั่วคราว  

  ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อต่อสัญญา

 แบบฟอร์มชี้แจงกรณีไม่สามารถมาบันทึกเวลาปฏิบัติราชการได้

 

 

แบบ ปม.1 ปม.3 และ ปม.3

    1) ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปม.1) วิชาการ
        ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปม.1) สนับสนุน
    2) ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.2) วิชาการ/สนับสนุน
    3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.3) วิชาการ/สนับสนุน