เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ

การดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

การเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การแต่งกายและการประกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญอิสริยาภรณ์

รูปแแบบอินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูตามระบบจำแนกใหม่ของเครื่องแบบปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูตามระบบจำแนกใหม่ของเครื่องแบบปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญแก้ไขเพิ่มเติมใหม่

ภาคผนวก กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

    แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก

    ตัวอย่างเหรียญที่ระลึก

 ตัวอย่าง ลักษณะแถบจำลอง เครื่องราชอิสริยาภรณ์  

 
บัญชีเทียบตำแหน่งพร้อมภาพถ่ายอินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูในการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา