ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารการวิเคราะห์ค่างานของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ)

บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0542.01.03/ ว 1114  ลงวันที่ 9  ตุลาคม 2557
เรื่อง   
การวิเคราะห์ค่างานของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ระดับชำนาญการ  ชำนาญการพิเศษ)

 

เอกสารหมายเลข 1        แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญนาญพิเศษ
เอกสารหมายเลข 1.1      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง
                                ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2550

เอกสารหมายเลข 1.2      
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง
                                ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557
เอกสารหมายเลข 2         แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ
                                และระดับชำนาญการพิเศษ

เอกสารหมายเลข 2.1      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ วิเคราะห์ค่างาน และประเมินค่างาน
                                ประเภททั่วไป ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และประวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
                                ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ
เอกสารหมายเลข 3         แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ
                                และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
เอกสารหมายเลข 3.1      เอกสารบรรยายการวิเคราะห์ค่างาน

 

** ตัวอย่างเอกสารการวิเคราะห์ค่างาน **
ปก
ภาคผนวก
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5
ส่วนที่6 และส่วนที่ 7 วันที่ : 14 ต.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 2401