ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นในระดับชำนาญ ชำนาญพิเศษ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
    ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2555 
  เอกสารหมายเลขแนบท้ายข้อบังครับ เอกสารหมายเลข1  เอกสารหมายเลข2  เอกสารหมายเลข3  เอกสารหมายเลข4  

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  ฉบับที่3)พ.ศ.2558

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
    เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ
    ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

 แบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะใด้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
 แบบประเมินคุณภาพผลงาน_กต.01

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
   เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
   ระดับชำนาญการ  และระดับชำนาญการพิเศษ กรณีปฏบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาช
ีพ
 แบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาชพีเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น กรณีปฏิบัติหน้าที่
   หัวหน้าหน่วยงาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

 แบบประเมินแต่งตั้ง_กต.02

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2558
 ประกาศมหวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

 แบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้งประเภทวิชาชพีเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะใด้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทผู้บริหาร
 แบบประเมินแต่งตั้ง_กต.03วันที่ : 9 เม.ย. 2558
ที่มา :
อ่าน : 874