ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารการขอรับการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอรับการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ลว 23 มีนาคม 2558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กฏกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2549
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นระดับงานหรือเทียบท่างาน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปรกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานคณบดี เป็นงานและสาขาวิชา พ.ศ. 2556
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางสรุปการกำหนดจำนวนอัตรากำลังบุคลากรในปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...................
เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ : 27 มี.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 1005