ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราว

 เอกสารแนบบท้ายบันทึกข้อความที่ ศธ 0542.01.03/ว868 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปะเภทลูกจ้างชั่วคราว
เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

เอกสารหมายเลข 1     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
                                  และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
                                  พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ 2555 (ครั้งที่2)

เอกสารหมายเลข 2      (ตัวอย่าง) คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อต่อสัญญาจ้าง

เอกสารหมายเลข 3       แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว เพื่อต่อสัญญาจ้างฯ

เอกสารหมายเลข 4       บัญชีรายชื่่อลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อประกอบการประเมินการต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ
                                 พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558)

 

 วันที่ : 2 ก.ย. 2558
ที่มา :
อ่าน : 713