ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

  เอกสารแนบบท้ายบันทึกข้อความที่ ศธ 0542.01.03/ว974 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558
เรื่อง ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ปะเภทลูกจ้างชั่วคราว
เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

เอกสารหมายเลข 1     ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
                                 การประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555

เอกสารหมายเลข 2      แบบประเมินการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
                                   1) ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปม.1)
                                   2) ข้อตกลงและแบบการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.2)
                                   3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.3)

เอกสารหมายเลข 3       บัญชีสรุปผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง

เอกสารหมายเลข 4       เกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวในปีงบประมาณ 2558 เพื่อเลือนค่าจ้าง
                                   ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (ตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 8/25558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558)

 

 

 

เอกสารที่ต้องดำเนินการ (กรอกข้อมูลส่ง)
 

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ตามแบบ ปม.1 - ปม.3 และให้เก็บ
แบบประมิน ปม.1 - ปม.3 ไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัด

2. ส่งผลการประเมิน โดยสรุปผลการประเมินในบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (เอกสารหมายเลข3)
ส่งที่....  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

3. ส่งแบบประเมิน ปม.1 - ปม.3 ในรูปไฟล์สแกน (PDF)โดยบันทึกลงแผ่นซีดีภายหลังจากสิ้นสุดรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่งที่.....  งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

 

 

 วันที่ : 24 ก.ย. 2558
ที่มา :
อ่าน : 827