ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรม “การจัดทำกรอบระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ”

 โครงการฝึกอบรม
การจัดทำกรอบระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น ๒  อาคาร ๑๑ (อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อกสารหมายเลข ๑    โครงการฝึกอบรม การจัดทำกรอบระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ

เอกสารหมายเลข ๒    กำหนดการโครงการฝึกอบรม การจัดทำกรอบระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ

เอกสารหมายเลข ๓    หลักเกณฑ์การวิเคราะห์กรอบตำแหน่ง ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

เอกสารหมายเลข ๔  หลักเกณฑ์การกำหนดระดับของตำแหน่งของ ก.พ.

เอกสารหมายเลข ๕ แบบเสนอข้อมูล เหตุผล ความจำเป็นและภาระงานเพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

เอกสารหมายเลข ๖   กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สำหรับสายสนับสนุนวิชาการ)

เอกสารหมายเลข ๗  แบบประเมินโครงการ

เอกสารหมายเลข ๘   ประวัติวิทยากร

 

คลิ๊กดูหรือดาวน์โหลดวีดีโอการอบรมโครงการฯวันที่ : 17 มี.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 654